Campagne Broederlijk Delen 2024

Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk

Je bent niet alleen als je bezorgd bent om de oorlogen in deze wereld, de gevolgen van de klimaatcrisis wereldwijd en de groeiende ongelijkheid in de wereld, ook in onze eigen samenleving. Je bent niet alleen als je zoekt naar manieren om een positieve invloed te hebben op je buurt, je stad of zelfs de wereld. En neen, je bent niet alleen als je vindt dat het systeem moet veranderen zodat iedereen mee is.

Samen voor rechtvaardigheid

In de geschiedenis zijn positieve systeemveranderingen alleen mogelijk geweest door samen te werken. Alleen door samenwerking en solidariteit konden sociale bewegingen, burgerrechtenbewegingen en mensenrechtenorganisaties iets bereiken. Samenwerken is niet alleen nodig, het is ook gewoon aanstekelijk. Vandaar de oproep van Broederlijk Delen om je binnen de 25%-revolutie te organiseren en mee te bouwen aan die systeemverandering. Want met een kwart van de bevolking kunnen we de samenleving doen kantelen richting meer rechtvaardigheid. Samen gaan we ervoor!

Samen strijden voor toegang tot grond in Congo

Broederlijk Delen zoomt dit jaar in op de Democratische Republiek Congo. Het is een land waar toegang tot grond voor veel landbouwers niet vanzelfsprekend is. Landbouwgrond is eigendom van de overheid en grondverwerving wordt lokaal georganiseerd door traditionele ‘chefs de terre’. De wetgeving is de voorbije zestig jaar niet veranderd en voldoet niet langer aan de complexe realiteit. Een structurele verandering van de verdeling van grond is meer dan dringend nodig. Daarom werken Christine, Bernadette, Leonie, George en Freddy, onze campagnefiguren, samen met anderen aan alternatieven. Door zich op verschillende niveaus te verenigen en samen actie te ondernemen, garanderen ze niet alleen voor zichzelf een veilige toekomst, maar oefenen ze ook druk uit op het beleid. Van lokaal tot nationaal niveau faciliteren en versterken de Congolese partnerorganisaties van Broederlijk Delen dit proces.

De BD-campagne krijgt dit jaar in Oostende ook een concrete naam en een gezicht met Don Béni uit Congo, die te gast is in ons decanaat van 8 tot 15 maart. Zijn werkdomein is de land- en bosbouw.

Samen solidair zijn

In de veertigdagentijd worden we opgeroepen tot samenwerking en solidariteit. In de liturgie zal dat aanschouwelijk worden voorgesteld met handen die elkaar vasthouden. We slaan de handen in elkaar om samen te werken aan een wereld waarin ieder mens meetelt, een wereld zoals God hem droomt: een rechtvaardige en duurzame wereld zonder ongelijkheid, waar niemand honger hoeft te lijden, verdrukt wordt of op de vlucht moet. Op die manier wil Broederlijk Delen de kernboodschap van deze campagne zichtbaar maken, want samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk!

Op heel veel momenten en op heel veel verschillende manieren zullen we in de komende veertigdagentijd onze solidariteit samen handen en voeten kunnen geven. Samen kunnen we het verschil maken.

Een chronologisch overzicht
Op zondag 18 februarigaat Congo aan Zee door in Kunstcentrum Kaap. Cultuur, politiek en kunst met de K van Kongo ontmoeten elkaar aan de Zeedijk in Oostende. Op zaterdag 9 maartpresenteren we onze 10e Noord-Zuidquiz in OC ’t Viooltje. Plezier en (ont)spanning, hapje en tapje, prijzen en ontmoeting zijn gegarandeerd. Samen quizzen werkt aanstekelijk. Deelnemen kan per ploeg van vier personen. Op zondag 10 maartis er de Broederlijk Delenviering in St.-Franciscus met een getuigenis van Don Béni uit Congo. Nadien schuiven we onze voeten onder tafel tijdens Culinair Solidair. Op woensdag 13 maart is er een Meet, greet and eat with Don Béni. Een open ontmoetingsavond met onze Congolese gast Don Béni. We verwelkomen hem met Koor Matondo in een uiterst gezellige multiculturele sfeer. Op Goede Vrijdag 29 maart tenslotte gaat de Agapè-avond met sober maal (broodmaaltijd) en film door op St.-Franciscus.

Samen voor Gaza: steun Theatre Day Productions

In 2021 stapten/liepen we van 13 maart tot 24 mei meer dan 4292 km ten voordele van de partnerorganisatie van BD in Gaza: Theatre Day Productions (TDP). Door de huidige Gaza-oorlog is de situatie zonder meer catastrofaal. De theatermakers en personeelsleden van TDP zijn op de vlucht gedreven en zoeken onderdak bij familieleden en in gebouwen van de VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA. Hun theaterhuis werd verwoest. Mohammed Hissi (directeur TDP) trekt aan de noodklok. Nog nooit waren de trauma’s bij jongeren en kinderen van Gaza zo groot. Overleven is de grootste drijfveer geworden. Toch probeert TDP die sinds 1995 via theater inzet op traumaverwerking bij jongeren en kinderen, zijn werk verder te zetten door workshops te geven in de vluchtelingenkampen. Broederlijk Delen vraagt onze financiële steun. Wanneer de gruwelijke oorlog tot een einde komt, zal het belangrijk zijn de werking opnieuw op te bouwen. Je kan Theatre Day Productions steunen door een gift op het rekeningnummer BE12-0000-0000-9292. Gebruik de gestructureerde mededeling +++ 201/1000/67469 +++ of de vrije mededeling Gaza24. Bedankt voor uw solidariteit!

Wist je dat?

Je steunt de partnerorganisaties van BD door deel te nemen aan de quiz of de maaltijd of door een gift tijdens één van de omhalingen die bestemd zijn voor BD. Maar wist je dat je door een overschrijving van € 40 (of meer) volgend jaar een fiscaal attest krijgt. Hiermee krijg je tot 45 % van jouw gift terug via belastingvermindering. Veertig euro overschrijven op BE12-0000-0000-9292 kost je in feite maar € 22. Naam en adres van de begunstigde: Broederlijk Delen, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel. Mededeling: 201/1000/65550. Zeker doen! Zo kan Broederlijk Delen zijn partners blijvend steunen want alleen samen maken we een verschil.

Bedankt voor jouw tijd en energie. Bedankt voor jouw samenwerken en inzet. Bedankt voor jouw financieel duwtje in de rug. Het werkt aanstekelijk! We wensen je een inspirerende en mooie vastenperiode toe.
(Geert Vervaele)