Homilie voor de 6de paaszondag

14 mei 2023

Johannes 14, 15-21
In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: ‘Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.’

foto: Bijgesneden afbeelding van Petra via Pixabay

Onze 41 vormelingen zagen er goed uit.
Hun ouders en wellicht zijzelf ook hadden ervoor gezorgd dat ze er goed uitzagen.
Maar wat een mens echt mooi maakt, is niet iets uiterlijks.
Clouseau zingt in hun lied Vanbinnen: Het zit vanbinnen. Diep vanbinnen.
Wat een mens echt mooi maakt zit diep vanbinnen.
En wat diep vanbinnen zit kan zich tonen in een glimlach.
Een glimlach maakt een mens mooi.
Boudewijn de Groot zingt dan weer:
Een glimlach zal voldoende zijn, die worden we nooit moe.
Niet een glimlach uit schaamte, niet een verbergende glimlach.
Maar een glimlach waar zelfvertrouwen en diepe vreugde uitstraalt,
zelfvertrouwen en vreugde omdat je diep vanbinnen weet
dat je aanvaard en bemind bent,
dat je kostbaar bent in de ogen van anderen
– daarom niet in de ogen van heel de wereld,
maar in deze van mensen die voor jou belangrijk zijn.
Diep van binnen kan het besef leven
dat je mensen ontzettend vreugdevol maakt,
niet omdat je er angstig alles aan doet aan hun verwachtingen te beantwoorden,
niet door wat je doet en presteert, niet door wat je weet of kent of durft,
maar gewoon omdat je er bent,
en dat ze alleen daarom aan jou al hun liefde, hun zorg en aandacht schenken,
dat dit hun leven zinvol maakt en hen zeer vreugdevol maakt.
Kortom, het weten en het beseffen dat we geliefd zijn,
een weten dat diep vanbinnen zit en vaak onuitspreekbaar is,
maakt dat we er echt goed uit zien,
ook al hebben we ons niet speciaal ‘mooi gemaakt’
en zijn we dus gewoon onszelf.
Maar we voelen ons diep van binnen goed en dat gevoel doet ons stralen.

Maar vanbinnen in ons is nog iets
dat er niet alleen voor zorgt dat we er goed uitzien,
maar ook dat we goed zijn.
Paus Franciscus drukt het zo uit:
“We zijn dragers van een goed dat ons tot mens maakt,
en ons in staat stelt een nieuw leven te leiden.”
Hij stelt dat het nodig is dat we ons daarvan bewust zijn.
Wat bedoelt hij met dat ‘goed’ waarvan we dragers zijn?
Het is enerzijds de liefde van Christus, die de liefde van de Vader is.
We zijn onvoorwaardelijk bemind en waardevol in Gods ogen.
Jezus heeft ons deze liefde geopenbaard,
Hij heeft er ons van bewust gemaakt.
Maar dat ‘goed’ in ons is ook een wijsheid en een kracht
om echt mens te worden en een nieuw leven te leiden,
een leven ontdaan van angst en egoïsme,
een leven vervuld van liefde, vrede en vreugde.
Dat ‘goed’ waarvan we dragers zijn is de Geest,
is ook Jezus die bij en in ons blijft,
is de Vader die in ons komt wonen.
Want Vader, Zoon en Geest zijn één.
Ons door die Geest, de Helper, de Geest van waarheid
laten leiden is deelnemen aan de verrijzenis,
is ervaren hoe de verrezen Heer ons bij de hand neemt
en optilt tot een goddelijk leven van liefde.
Jezus zegt dat we Hem zullen zien.
Het is de Verrezene die we zien.
Dat zien is een innerlijk zien, een in-zien,
tot bewustzijn komen van Zijn aanwezigheid in ons, diep vanbinnen.
Het is het zien van het gebed, van overweging, van meditatie en contemplatie.
Maar ook het zien en het liefhebben van de medemens
die het goede in ons ‘activeert’.
Zo komen we tot een leven met een bewuste relatie met Christus
en tot een leven met de gezindheid van Christus.
Dat is het wat Jezus bedoelt als Hij ons op het hart drukt
zijn geboden te onderhouden:
doen wat de Geest, diep in ons, ons toe drijft.

If ye love me,
keep my commandments,
and I will pray the Father,
and he shall give you another comforter,
that he may bide with you forever,
e’en the spirit of truth.

Omslagfoto: Bijgesneden afbeelding van Petra via Pixabay