Homilie voor de zesde paaszondag

5 mei 2024

Eerste lezing: 1 Joh 4, 7-10
Dierbaren, laten wij elkander liefhebben want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.

Evangelie: Joh 15, 9-17
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.’

Afbeelding van Shelley Wiart via Pixabay

Liefde, geuit in concrete daden, is het voornaamste en ultieme kenmerk van een mens
die in eenheid en verbondenheid leeft met Christus.
De apostel Johannes zegt ons nu ook
dat liefde de enige mogelijkheid is om God te kennen,
niet het kennen van waarheden, niet het kennen van ‘horen zeggen’,
maar het kennen uit ervaring.
Het is de ervaring van de liefde die ons God doet ‘zien’, ervaren, kennen.
God openbaart zich als liefde aan ons, of beter, in ons
in het verlangen van de liefde,
het verlangen naar het leven, het geluk en welzijn van anderen,
het verlangen dat de geliefde een goed en gelukkig mens mag zijn.
En dan doet de goddelijke liefdeskracht dat verlangen omzetten
in concrete daden waarin we verantwoordelijkheid opnemen en zorg dragen
voor dat leven, geluk en welzijn van geliefden en medemensen.
Die liefde is verwant met eerbied, respect, mededogen en rechtvaardigheid.
Die liefde is geen kwestie van emotionaliteit, maar is een ethisch gedrag
en is een liefde die kan uitgaan naar alle mensen, ook naar de vijand.
De maat van onze liefde is de liefde van Christus,
en de maat van diens liefde is die van God:
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad.
Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.

Die liefde is onvoorwaardelijk en onverdeeld:
dus altijd en voor iedereen.
Als we die liefde in ons leven kunnen waarmaken
zijn we waarlijk gelijk aan Christus, zijn we ‘beeld en gelijkenis van God’.
De maat van Christus’ liefde is deze van iemand
die zich radicaal ten dienst stelt van de medemens
en die, indien nodig, zijn leven geeft voor die medemens.
Voor mensen kan liefde in bepaalde gevallen inderdaad zo ver-gaand zijn.
En dat is soms boven-menselijk, dus goddelijk,
ook al betekent ‘je leven geven’ voorlopig enkel
dat men een bestaan leidt waarin men zich ‘wegcijfert’ voor anderen.
Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
‘Gebod’ is hier niet te vertalen door ‘wens’ of ‘verlangen’.
De tekst van het evangelie bevat een woord dat duidt op een ‘opdracht’ die men aan een slaaf of knecht geeft.
Die heeft geen keuze om de opdracht al of niet uit te voeren.
Ware liefde laat ook geen keuze… Ware liefde is gebiedend
en haar inzet kan niet afhankelijk zijn van een emotionele gemoedsgesteltenis.
Bovendien schenkt het gehoorzamen aan dit gebod ons volkomen vreugde.
Jezus wil dat onze vrede en vreugde volkomen is.
En daarom geeft Hij ons woorden ten leven
die ons een weg wijzen waardoor we kunnen deelnemen
aan de vrede en de vreugde die van God komen, die van de liefde.
Misschien worden die mooi uitgedrukt in de glimlach van een moeder
voor en met haar kind, een glimlach die we nooit moe worden,
die van de liefhebbende moeder niet, die van het beminde kind niet.

Ein Mensch wie wir, doch göttlich voller Liebe bist du HERR!
In deiner Nähe lasse ich mich fall`n.
Ein Mensch wie wir, voll Schmerz und Leid, nahmst du die Schuld auf dich.
Bei dir find ich Befreiung für mein Herz. – Deine Liebe hört nie auf!

Deine Liebe ist so groß, deine Liebe lässt mich niemals los.
Deine Liebe trägt mich auch durch Tage voller Leid und Not.
Deine Liebe ist so groß, deine Liebe lässt mich niemals los,
Deine Liebe sie ist einfach grenzenlos.

An Tagen die voll` Sorgen sind, reichst du mir deine Hand!
Wenn ein Berg mit Traurigkeit mich überrollt.
Ist die Frage, die sich mir dann stellt, bist du noch für mich da?
Reicht deine Liebe auch für unsre Zeit? – Deine Liebe hört nie auf!

Deine Liebe ist so groß, deine Liebe lässt mich niemals los.
Deine Liebe trägt mich auch durch Tage voller Leid und Not.
Deine Liebe ist so groß, deine Liebe lässt mich niemals los,
Deine Liebe sie ist einfach grenzenlos.

Deine Liebe, sie hört nie auf! Sie hört niemals auf.
Deine Liebe, sie hört nie auf! Sie hört niemals auf.
Deine Liebe, sie hört nie auf! Sie hört niemals auf.
Deine Liebe, sie hört nie auf! Sie hört niemals auf.

Deine Liebe ist so groß, deine Liebe lässt mich niemals los.
Deine Liebe trägt mich auch durch Tage voller Leid und Not.
Deine Liebe ist so groß, deine Liebe lässt mich niemals los,
Deine Liebe sie ist einfach grenzenlos.


Omslagafbeelding: Afbeelding van Shelley Wiart via Pixabay