Homilie voor het hoogfeest van Pinksteren

19 mei 2024

Eerste lezing: Galaten 5, 13-24
Broeders en zusters, gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht. Integendeel, dient elkander door de liefde.  Want de hele wet is vervat in dit ene woord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.  Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar in het eind zult verslinden.  Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren.  Want de zelfzucht begeert tegen de Geest en de Geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zoudt willen doen.  Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet.  De uitingen van zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven.  Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Tegen zulke dingen bestaat geen wet.   Zij die Christus Jezus toebehoren hebben het vlees gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten. 

Evangelielezing: Johannes 15, 26-27; 16, 12-15
Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen.  Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij. 
Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen.  Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen.  Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft.  Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is. 

Afbeelding van Rachel Smart via Pixabay

In zijn apostolische exhortatie De Vreugde van het Evangelie
schrijft paus Franciscus dat we iets goeds in ons dragen
dat ons in staat stelt een nieuw leven te leiden (nr. 264).
Dat goede in ons is de heilige Geest,
van wie Jezus zegt, dat we die van de Vader krijgen als we er om vragen,
dat wil zeggen: als we ons voor die Geest open stellen.
Die Geest hebben we ontvangen, dragen we in ons.
Ons open stellen voor die Geest is er ons bewust van zijn
en ons door die Geest laten inspireren, leiden.
Jezus noemt die Geest een Helper, dus iemand die we nodig hebben
om iets te doen wat we niet alleen aan kunnen,
wat we niet kunnen uit onszelf.
Voor vormelingen en communicanten maken we dat graag duidelijk
met het beeld van een vlieger die zonder de wind niet opgaat,
hoe goed gebouwd de vlieger ook kan zijn,
hoe goed de vliegeraar de techniek van het vliegeren ook onder de knie heeft.
De wind is de helper.
Reeds in het Oude Testament is de wind het symbool van Gods Geest.
Waar, voor wat en hoe biedt de Geest hulp?
Paus Franciscus zegt dat Hij ons helpt om een nieuw leven te leiden.
Het is een leven gekenmerkt door liefde, vrede en vreugde
en door al die andere positieve ingesteldheden
die Paulus in zijn brief aan de Galaten opsomt:
geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. 
Het zijn ingesteldheden die we niet van nature bezitten,
ze zitten niet in ons bloed of in onze genen
en we bekomen ze niet door een bepaald dieet,
voedselsupplementen of medicatie.
Opvoeding is wel heel bevorderlijk voor die positieve ingesteldheden.
Maar opvoeding produceert de wind niet voor de vliegerende kinderen,
maar zet bij manier van spreken wel de kinderen in de wind
en leert hen van de wind gebruik maken.
Ook gebed en liturgie, waarbij we stil leren worden
en leren luisteren naar de woorden van de Heer
of naar innerlijke inspiratie, is onszelf in de wind zetten
en de Geest in ons aan het werk laten.
Een ander symbool van Gods aanwezigheid, van zijn Geest, is vuur.
Vuur was in oude tijden de enige lichtbron, hielp de mensen om klaar te zien,
om elkaar te zien in het duister, om de weg te vinden.
En wie werkt met metaalertsen weet dat vuur ook zuivert,
het metaal scheidt van alle onzuiverheden.
De Geest helpt ons om ons te laten zuiveren van angst en egoïsme
en van al die onzuivere ingesteldheden waarvan Paulus er ook een aantal opsomt.
En ook hier werkt de Geest bij middel van opvoeding, gebed en liturgie,
inspirerende lectuur en het voorbeeld van goede medemensen,
van alles en iedereen die inspirerend is.
Jezus zegt ons vandaag dat de Geest ons bij de volle waarheid brengt,
de waarheid die we zonder de Geest niet kunnen verdragen en aanvaarden.
Inspirerende inzichten verwerven is al een goede zaak.
Maar leren leven volgens die inzichten is die inzichten dragen,
verdragen en werkelijk aanvaarden.
De inzichten die de Geest ons helpt aanvaarden, dragen en verdragen
vormen de waarheid die Jezus ons verkondigt en openbaart.
En Jezus doet dat niet alleen met woorden.
Hij beleeft ook die waarheid. En die waarheid,
die we niet zonder de hulp van de Geest kunnen aanvaarden en verdragen,
is de grote levenswet dat we het echte leven vinden
als we sterven, als we ons leven leren verliezen,
als we ons ‘ik’ opgeven, het laten omvormen en leven in eenheid met God.
Dat leert de liefde ons.
De Geest helpt ons dus in te zien wat echte en goddelijke liefde is
en hoe we die in ons leven kunnen waarmaken.

But who may abide
The day of His coming
And who shall stand
When He appeareth
Who shall stand
When He appeareth
For He is like
A refiner’s fire
For he is like
A refiner’s fire

Omslagfoto: Afbeelding van Rachel Smart via Pixabay