• Leestijd:5 minuten gelezen

Zondag aanstaande, 29 november, op de eerste zondag van de Advent, wordt onze Federatie Mariakerke opgeheven en de Pastorale Eenheid Maria Tenhemelopneming Mariakerke opgericht.

‘Het huis is nooit af’

Enkele weken geleden plaatste ik onder deze titel een bijdrage in dit weekblad om duidelijk te maken dat in onze Pastorale Eenheid (PE) nog niet alles ‘af’ is. We mogen met een goed geweten de corona-crisis inroepen als de voornaamste reden waarom dat zo is. Maar er is in ieder geval een team dat de pastoraal van de PE zal coördineren. Naast mezelf zijn de teamleden Ann Everaert, Ann Cockhuyt, Lieve Opdedrynck en Wim D’huyvetters. Onze CCV-begeleider is Kristien Verschueren. Ann Everaert is voorzitter van het team. Ikzelf ben pastoor van de PE en priester Robert Decruyenaere – sinds 15 november op pensioen – wordt officieel benoemd tot meewerkend priester in de PE. Vic Quintens heeft een officieel mandaat als gebedsvoorganger. Door de oprichting vorig jaar van de VZW PE Maria Tenhemelopneming Mariakerke, heeft onze PE ook een soliede financiële en juridische structuur. Paul Trauwaen is penningmeester, Karel Brackx verzorgt de boekhouding, ook twee taken die veel tijd en energie opslorpen. De pastorie van de PE is gelegen in de Paul Michielslaan 19. Ik ben er ook bereikbaar op 059 70 90 90  en 0479 58 71 25 of dirk.masschelein@skynet.be. Binnen afzienbare tijd zal er in de pastorie eveneens een administratief medewerker (m/vr) werkzaam zijn. Sabrina Meesschaert vervult verder haar taken van het parochiaal secretariaat van de PE en is te bereiken in haar bureel naast de sacristie van Onze-Lieve-Vrouw-Koningin en op 0456 29 78 19 en info@pe-mariakerke.be. Naast de bladzijden van de plaatselijke editie van Kerk&Leven, voorbereid door een redactieraad en met eindredactie door Sabrina, is er ook de Facebookpagina die Sabrina verzorgt, https://www.facebook.com/Federatie-Mariakerke, en de website van onze PE, www.pe-mariakerke.be, verzorgd door webmaster Wim D’huyvetters. Die levert ook een wekelijkse nieuwbrief aan waarvoor je via de website kunt intekenen! Deze opsomming vermeldt uiteraard niet het vele werk en de bijdragen aan de pastoraal die in onze PE geleverd worden door tal van medewerkers en vrijwilligers. Ook van onze kerkfabrieken is hier geen sprake. Maar structureel en organisatorisch dient verder wel nog één en ander geregeld te worden. Weliswaar is dat niet het essentiële!!

Missionaire parochiepastoraal

In december 2016 schreef ik aan de leden van de toenmalige federale stuurgroep:

“Ik geloof dat de ‘Pastorale eenheid’ zoals geschetst in de pastorale brief van de vorige bisschop van Brugge – nu kardinaal – Jozef De Kesel, Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies, een vruchtbare structuur voor een missionaire parochiepastoraal kan zijn. Het concept kan wellicht nog bijgestuurd worden, maar het beantwoordt wel degelijk aan de veranderingen, aan de noden en de noodzaken van de tijd.” Ik sta nog steeds achter deze uitspraak waarin ik vooral een missionaire parochiepastoraal in de aandacht plaats. Christus heeft – laat daar geen twijfel over bestaan – hoe dan ook een kerkgemeenschap nodig, een gemeenschap van mensen geroepen tot navolging, tot bekering en geloof, mensen die het evangelie beleven, het Rijk Gods in hun leven en hun samenzijn gestalte geven, mensen die God zichtbaar maken en Hem ook ter sprake brengen. Een gemeenschap  waarin en waaruit in deze wereld ook de oproep klinkt tot geloof, tot een leven van liefde, dienstbaarheid en vrede, tot rechtvaardigheid.

Allen zijn geroepen

Daarom kan men voor een kerkgemeenschap vier grote taken onderscheiden: de verkondiging van het evangelie (eerder een oproep dan een ‘leer’), de opbouw van een gemeenschap waarin het evangelie beleefd wordt – met daarbij de dienstbaarheid aan de wereld als een onmisbaar element -en het geloof gevierd en verdiept wordt. We zijn door ons doopsel allemaal tot die gemeenschap ‘geroepen’ en ook geroepen om in en met die gemeenschap aan ons ideaal te werken, Christen zijn is niet door de kerk gediend worden. En geen enkele kerkgemeenschap is.een doel op zich. We werken aan een kerkgemeenschap waarvoor we bidden: Leer ons  de tekenen van deze tijd verstaan en maak ons trouw in de beleving van uw evangelie. Maak uw Kerk opnieuw tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft.

Parochie en parochiaal leven

Als we nu over ‘parochiaal leven’ zullen spreken, dan hebben we het over de PE als parochiegemeenschap en kerkgemeenschap. Dat we dat reeds in grote mate kunnen doen is de verdienste van de Federale Stuurgroep, die in de voorbije jaren ervoor gezorgd heeft dat heel wat initiatieven en activiteiten federaal ingericht en georganiseerd werden en wel in die mate, dat ze nu naadloos in het parochiale leven van de PE kunnen overgaan. Om verder tot een eenheid te groeien en het parochiale leven van de PE een nieuw missionair en diaconaal elan te geven is het nodig om al het goede dat er is, verder te zetten, en nieuwe wegen en initiatieven te ontwikkelen. Maar zowel het bestaande als het nieuwe, dat komen kan, dienen we – bij wie en waar het ook ontstaat en gebeurt – op die eenheid te richten en binnen die eenheid te denken.

Werkgroepen

Het pastorale werk en het parochiale leven zal blijven steunen op vrijwilligers waarvan hun bijdrage en inzet in vier domeinen kan gesitueerd worden: 1. liturgie en gebed; 2. verkondiging en catechese; 3. diaconie; 4. communicatie. Voor elk van die vier domeinen wordt een ‘werkgroep’ opgericht die zowel vaste als losse medewerkers bevat, maar ook mensen die in dat domein initiatief willen nemen en verantwoordelijkheid willen dragen. Allen die zich daartoe geroepen voelen, kunnen zich daarvoor aanmelden!

Diaconie

In het pastoraal werkjaar waarin de diaconie in de aandacht geplaatst wordt dienen we het misschien daarover nadrukkelijk eens te hebben. Vooral nu ook de actie Welzijnszorg voor de deur staat, een actie die net als Broederlijk Delen door corona flink getroffen is en zuurstof (en ook uw steun) nodig zal hebben!

(pastoor Dirk)


Omslagfoto: https://nl.pinterest.com/pin/572801646363174974/