Oproep lidmaatschap kerkfabriek

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Mariakerke-Oostende tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad:

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er één vacature is binnen de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Oostende.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad: 1° rooms-katholiek zijn; 2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing; 3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart betreft het de gemeente Oostende). Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 mei ingediend zijn bij: Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, ter attentie van pastoor Dirk Masschelein, Paul Michielslaan 19, B-8400 Oostende.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij. Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°. Na 1 mei 2021 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerken van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Oostende.

Dirk Masschelein, door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Oostende.