• Leestijd:5 minuten gelezen

“Mensen in armoede in Oostende hebben u nodig om vooruit te gaan”

De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vindt zijn oorsprong in het Gentse waar wijlen André De Cock in 1984 samenkomt met mensen in armoede. Het doel van deze bijeenkomsten is in eerste instantie deze mensen, bij voorkeur generatiearmen, de mogelijkheid te geven zich te verenigen, maar vooral met hen in gesprek te gaan rond de problemen die ze dagelijks ondervinden. De Beweging die hieruit voortvloeit is een samenwerking van mensen in armoede en medestanders die, vanuit de ervaring van de armsten en met hun kennis, structurele veranderingen in de maatschappij nastreven waardoor alle armen erop vooruitgaan. Luisteren naar ervaringsdeskundigen en leren van hen hoe hun problemen efficiënt kunnen aangepakt worden. Met deze kennis gaan ze vervolgens in dialoog met diensten en politici waarbij concrete voorstellen tot structurele en duurzame oplossingen moeten leiden. Hun expertise van soms generaties ver zou het wapen worden in de strijd tegen extreme armoede.

“Ik heb slechts de keuze of mijn verantwoordelijkheid te dragen of medeschuldig te zijn aan de ellende van velen. Ik kan niet beweren dat hun miserie mij niet aangaat of dat ik er geen weet van had.”  (André De Cock, stichter BMLIK)

BMLIK in Oostende
In 1995 start André De Cock, samen met enkele vrijwilligers, een afdeling op in Oostende. Daarmee wil hij onderstrepen dat armoede een universeel gegeven is in elke gemeente, in elke stad. Na vele huisbezoeken en talloze contacten komen medestanders en mensen in armoede voor het eerst samen in wat tot maandelijkse bijeenkomsten zou leiden. Telkens wordt, tot op vandaag, samengekomen rond bepaalde thema’s zoals wonen, schulden, gezondheidszorg, plaatsing van kinderen, een toekomst voor onze kinderen, recht op waardig begraven worden,… De resultaten van deze maatschappelijke en politieke dialogen vinden ondertussen hun weg in verschillende publicaties. In 2015 verscheen ‘Een toekomst voor onze jongeren & waardig begraven worden’, in 2018 verscheen ‘Recht op een goede gezondheidszorg’, daarna werkten we rond ‘(Samen-)wonen en de invloed op inkomen’ en dit werkjaar zijn we gestart met het thema ‘Schulden’. Uiteraard is daar door corona minder vooruitgang in geboekt dan we hoopten. In 2011 wordt de Oostendse afdeling van de Beweging een eigen vzw en een jaar later erkend als vereniging waar armen het woord nemen. Omdat de Beweging ervan uitgaat dat armoede universeel is, werkt ze graag samen met andere verenigingen die zich inzetten om de armoede uit de wereld te helpen.

Geëngageerde medestanders
In Oostende zijn heel wat medestanders, ook uit onze pastorale eenheid, geëngageerd in de Beweging. Bea Verleyen uit Raversijde is één van hen. “Een goeie 20 jaar geleden sloot ik me vol overtuiging aan bij de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen. Als corona geen roet in het eten had gegooid, vierden we dit jaar ons zilveren jubileum. Een jubileum met een dubbel gevoel, we hopen immers op een dag onze vzw te kunnen opheffen wegens ‘doel bereikt’, een samenleving zonder extreme armoede en uitsluiting. Helaas zijn we nog niet zo ver… dus zetten we door,  samen met mensen in armoede die dagelijks tegen dit onrecht vechten. Mensen in armoede voelen zich gehoord en gewaardeerd in onze Beweging en we doen beroep op hun intelligentie, kennis en ervaring om samen armoede te bestrijden. Via maatschappelijke en politieke dialogen, huisbezoeken, thematische groepsbijeenkomsten, socio-culturele activiteiten, ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten werken we aan onze doelstelling.”

De pandemie zorgt ervoor dat vele van deze activiteiten niet meer kunnen plaatsvinden, waardoor mensen in armoede nog meer geïsoleerd dreigen te geraken. Toch houden de medestanders van de Beweging ook in deze tijd contact met hun mensen voor zover dit mogelijk is. Een telefoontje of stoepgesprek kan vandaag soms wonderen verrichten.

Misschien zag je tijdens je wandeling of fietstocht onlangs de fototentoonstelling van BMLIK-O in de Koninklijke Gaanderijen. Dit initiatief wilde via dialoog en middels fotografie nagaan hoe mensen met een laag inkomen kijken naar de wereld en de maatschappij. Dit leverde enkele unieke foto’s op met elk een straf verhaal. Fotografie is slechts één van de projecten waar de Beweging op inzet, eenvoudig weg omdat via het project de stap om zijn/haar persoonlijk verhaal te brengen makkelijker is.

Fototentoonstelling van BMLIKO in de Venetiaanse Gaanderijen © BMLIKO

Op zoek naar…
Om deze en andere projecten voor mensen in armoede mogelijk te maken zijn er centjes nodig. In deze periode zijn heel wat fondsenwervende activiteiten praktisch onmogelijk, dus doet Bea via ons medium een oproep: “Tot een paar jaar geleden waren onze subsidies en andere inkomsten toereikend om onze werking, met deeltijdse beroepskracht, te kunnen bekostigen. Maar om goed en onderbouwd werk te kunnen leveren met een steeds groeiende groep mensen in armoede, en door het wegvallen van de provinciale subsidie, zijn we op zoek naar meer centen. Elke bijdrage, groot of klein, wordt gewaardeerd! We hopen om onze werking, die echt wel het verschil maakt in het leven van vele minderbedeelde mensen, in zijn geheel te kunnen verder zetten.”

Je kan je bijdrage overmaken op rekening BE83 8939 4407 6615 van BMLIK vzw met de vermelding ‘werking Oostende’. Omwille van de extra moeilijkheden in dit coronajaar stemde de regering ermee in om 60% van uw gift aftrekbaar te maken i.p.v. 40%, en dit tot eind december. Dank alvast om onze werking op volle kracht verder te kunnen zetten!

“Omdat armoede slechts kan aangepakt worden in een samenwerking tussen mensen in armoede en mensen niet in armoede, zijn we ook steeds op zoek naar medestanders, mensen die geloven dat armoede in onze rijke samenleving een onrecht is. Wil je met ons meewerken, neem dan gerust contact op met mij”, besluit Bea.

Bea Verleyen
vrijwillig medewerker in BMLIKO