Mariasteen breidt uit …

De vzw Scholengemeenschap De Zeemeeuw wil Mariasteen, een afdeling van de lagere scholen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege Oostende-Mariakerke, die tot nu toe kleuterklassen en een eerste en tweede leerjaar heeft, uitbouwen tot een volwaardige basisschool met ook een derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar. Om dit project te realiseren richtte het bestuur van de vzw De Zeemeeuw zich tot het stadsbestuur van Oostende, de deken van Oostende en de kerkfabriek Sint-Franciscus Oostende-Stene.

Nieuw klaslokalen

Er zullen natuurlijk nieuwe klaslokalen en andere noodzakelijke lokalen moeten gebouwd worden naast het bestaande schoolgebouw. Daarvoor krijgt vzw De Zeemeeuw de grond ter beschikking gelegen aan de Assisilaan, naast Mariasteen en voor het Franciscusheem, grond die eigendom is van het decanaat. Daar zou een nieuwbouw komen met benedenverdieping en een eerste verdieping. Ook de weide aan de Prins Roselaan, tussen de Sint-Franciscuskerk, Mariasteen en de bewoning aan de Paul Michielslaan is eigendom van het decanaat. Deze weide wordt verkocht aan een projectontwikkelaar en met de opbrengst van deze verkoop wordt een groot deel van de nieuwbouw van de school gefinancierd.

(c) Pastorale Eenheid Maria Tenhemelopneming

Zinvolle herbestemming van de kerkruimte

De grotere school zal ook nood hebben aan een grotere turnzaal en refter. vzw De Zeemeeuw benaderde de kerkfabriek Sint-Franciscus Oostende-Stene met de vraag of die kon helpen om deze nood op te lossen. Na overleg binnen de kerkfabriek, de parochieraad van Sint-Franciscus, de vroegere mandaatgroep, het team van de Pastorale Eenheid en met het akkoord van de bisschop heeft de kerkfabriek beslist om 3/7 van de kerkruimte van de Sint-Franciscuskerk af te staan aan de school om dit deel van de kerkruimte om te bouwen tot turn- en eetzaal. In de voor de eredienst resterende kerkruimte kunnen bijna alle stoelen van de huidige kerkruimte geplaatst worden zodat de capaciteit van de kerk naar erediensten en uitvaarten toe niet verminderd zal worden. In de huidige kerkruimte neemt het houten podium immers immens veel plaats in. In de nieuwe kerkruimte zal weliswaar een kleiner maar toch ook ruim podium geplaatst worden. Van die nieuwe ruimte zal met het bestaande meubilair en de nu aanwezige ornamenten een mooie kerk- en gebedsruimte gerealiseerd kunnen worden.

Gescheiden en verbonden

Er wordt een geluidsisolerende vaste wand tussen de kerkruimte bestemd voor de eredienst en de turn- en eetzaal, zodat er tijdens uitvaarten of andere diensten geen geluidshinder is. Deze vaste wand bevat een ondoorzichtig deel met een hoogte van 3,5 m en boven dit deel een heldere glazen wand tot aan het plafond met inbraakwerend glas. De ondoorzichtige wand bevat ook een deur die de toegankelijkheid naar en vanuit beide ruimtes mogelijk maakt. De brandglazen aan de oostzijde van het kerkgebouw, alsook de schilderijen op de muren van de turn- en eetzaal dienen voldoende beschermd te worden tegen beschadiging.

(c) Pastorale Eenheid Maria Tenhemelopneming

Bestemd voor velen

In onderling overleg en zonder dat dit de werking van de school in het gedrang brengt, kan de kerkfabriek Sint-Franciscus Oostende-Stene gratis gebruik maken van het tot refter en sportzaal omgebouwde deel van het kerkgebouw. Vzw De Zeemeeuw, die optreedt als huurder, kan die zaal onderverhuren aan andere socio-culturele verenigingen zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de kerkfabriek.

Toekomst

Het project Mariasteen verankert de aanwezigheid van het vrij onderwijs én van de kerkgemeenschap in de steeds uitbreidende Nieuwe Koerswijk en zal ook een nieuwe samenwerking tussen de school en de Pastorale Eenheid op gang brengen.

(pastoor Dirk)