Visietekst van onze Pastorale Eenheid

Op maandag 21 augustus 2023 kwam ons pastoraal team samen in het Monasterium Het Zonnelied. De leden van het team bogen zich over een visietekst die pastoor Dirk had opgesteld tijdens zijn verblijf
in de abdij van Orval in mei. Dit aan de hand van insteken door alle teamleden en voorbeelden van visieteksten van andere pastorale eenheden. In boeiende gesprekken werd aan die tekst verder gesleuteld.

Een visietekst biedt ons een instrument om onder andere onze zending duidelijk voor ogen te houden en ons dienstwerk te evalueren.

Wie zijn we …  

Onze pastorale eenheid Maria Tenhemelopneming Mariakerke-Oostende maakt deel uit van het decanaat Oostende-Blankenberge in het bisdom Brugge. We weten ons niet alleen verbonden met onze wereldwijde grote katholieke kerkgemeenschap, maar ook met de universele christelijke geloofsgemeenschap. Deze verbondenheid en eenheid met alle christenen en met nabije kerkgemeenschappen willen we zoveel mogelijk uitdrukken en beleven. 

Onze pastorale eenheid is een samenvoegen van drie parochies tot één parochiegemeenschap en in ons communiceren verwijst het woord ‘parochiaal’ naar die éne grote gemeenschap. Alle initiatieven in onze pastorale eenheid zijn in die zin ook parochiale initiatieven. We willen in onze pastorale eenheid het gemeenschapsgevoel en -denken sterk bevorderen. 

Onze pastorale eenheid telt (nu nog) vier kerkgebouwen: Onze-Lieve-Vrouw ter Koningin, Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen, Sint-Franciscus en Sint-Rafaël. Verder beschikt onze pastorale eenheid over twee locaties waar we kunnen samenkomen voor allerhande niet-liturgische evenementen: het Franciscusheem en het Parochiehuis in Raversijde.

Onze zending: delen in de zending van Christus 

Ons dienstwerk is een delen in de zending van Christus: voor alle mensen Gods liefde zichtbaar en ervaarbaar maken, mensen oproepen tot vertrouwen in die liefde en uitnodigen wegen te bewandelen die leiden naar een leven en samenleven vervuld van liefde, vrede en vreugde. Het is een leven in navolging van Christus, ontdaan van alle angst en zelfzucht. Die zending heeft Jezus aan zijn leerlingen toevertrouwd en iedere christen deelt in die zending. We geloven dat iedere mens drager is van Gods Geest, de inspirerende kracht die ons tot nieuwe mens maakt en ons in staat stelt dat leven van diepe vrede en vreugde, van liefde, van zorg en verantwoordelijkheid voor medemensen en voor de schepping te leiden. 

Voor alle aspecten van het dienstwerk van onze kerkgemeenschap kan onze pastorale eenheid rekenen op heel wat vrijwilligers die zich inzetten voor de verkondiging, de catechese, de vele facetten van de liturgie, gebed, de sacramenten, de diaconie, de financies en de administratie.

Leden van de kerkfabrieken en andere vrijwilligers zorgen voor onze kerkgebouwen en trefpunten..  

Kerk zijn: een open gemeenschap 

We willen een open gemeenschap opbouwen waar allen welkom zijn, allen die op zoek zijn naar zin in het leven, naar solidariteit, naar wegen om hun inzet voor een menswaardige samenleving waar te maken. We zoeken niet een succesvolle grootse organisatie of beweging te zijn. En daar we dus geloven dat God zijn Geest aan alle mensen heeft geschonken willen we, in onze zorg voor het geluk van mensen, van vrede en rechtvaardigheid, meewerken met allen die dat geluk, die vrede en rechtvaardigheid voor ogen hebben en er zich voor inzetten.   

In het waarmaken van onze zending zijn we naar het woord van Jezus ‘licht van de wereld’, ‘zout van de aarde’ en ‘gist in de deeg’. Dit wijst er ons op dat we vooreerst zelf een leven dienen te leiden waarin we de navolging van Christus beleven door liefdevolle inzet voor medemensen, onderlinge eenheid en verbondenheid en gebed. 

Welke structurele vorm de parochiepastoraal in de toekomst ook heeft, het zal een structuur zijn met zeer weinig priesters. Het dienstwerk in onze pastorale eenheid zal in de toekomst en mag nu reeds gedragen moeten worden door leken, mannen en vrouwen, die gevormd en met een vruchtbaar spiritueel leven, ontdaan en onthecht van eigenbelang en machtsstreven, zich inzetten omwille van het inzicht in de immense waarde van het geloof voor het geluk en welzijn van hun medemensen. We willen veel mensen uitnodigen en verwelkomen om aan dit dienstwerk deel te nemen, in ieder met respect en waardering de eigen talenten en Gods genadegaven erkennend. In dit dienstwerk is een bijzondere plaats weggelegd voor het pastorale team dat eindverantwoordelijkheid opneemt. 

De  pijlers van ons dienstwerk

Ons dienstwerk voltrekt zich in verkondiging, catechese, liturgie, gebed, diaconie en beleving van Gods liefde en genade in de sacramenten. 

Verkondiging 

De verkondiging is het dienstwerk waarmee we – zoals Jezus – Gods liefde openbaren en mensen oproepen en bemoedigen om evangelisch te leven. Een verzorgd moment van verkondiging in de zondagsviering blijft belangrijk. Maar daarnaast kunnen we ook andere verkondigende initiatieven nemen of verwijzen naar dergelijke initiatieven in ons decanaat, onze stad of ons bisdom. Kerk&Leven is en blijft een weekblad waar verkondiging aan bod kan komen en waarin verwezen kan worden naar initiatieven of goede lectuur. Schoonheid, kunst en muziek kunnen tot verwondering en verdieping brengen. In onze verkondigingsijver houden we onze aandacht ook op de cultuursector gericht. 

Catechese 

Catechese en verkondiging gaan veelal hand in hand. Catechese is erop gericht duidelijk te maken waar het op aankomt als je christen bent.  Mensen – ook jongeren en kinderen – enthousiast maken voor de boodschap en de vreugde van het evangelie en voor een evangelische levenswijze is een project dat zeker onze aandacht en energie verdient. Daarom blijft inzetten op een zinvolle catechese bij de initiatiesacramenten van eucharistie (eerste communie) en vormsel heel belangrijk. We willen daarbij ook uitkijken om de ouders catechetische verkondiging aan te bieden. Dit eveneens bij het doopsel van kinderen dat we in gezamenlijke doopvieringen willen laten geschieden. Het doopsel is immers een kind laten opnemen in de Kerkgemeenschap. De eerste christelijke gemeenschap waarin een mens thuis mag zijn is het gezin. Het gezin staat echter niet alleen, maar wordt gedragen en gesteund door een bredere gemeenschap van gelovigen. Bij catechese en verkondiging aan jongeren mogen we de banden met de onderwijsinstellingen binnen onze pastorale eenheid niet uit het oog verliezen. 

Bijbel 

We willen verwijzen naar en meewerken aan initiatieven in ons decanaat en bisdom die kennis bijbrengen van de Bijbel en de Bijbelse spiritualiteit.  Want christelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is uiteraard ‘evangelisch’. ‘Het evangelie’ is dé leidraad voor ons leven als christen. Het is ook onze eerste bron van kennis van Christus, zowel van de historische Jezus als van de Jezus Christus die we navolgen.  

Liturgie 

De eucharistie is en blijft van wezenlijk belang voor onze geloofsbeleving. Het is hét moment voor de ontmoeting met de verrezen Heer en met elkaar. Biddend drukken we er ook samen ons streven en ons verlangen naar een leven en een wereld van vrede, vreugde en rechtvaardigheid uit. We willen op de grote liturgische momenten van het kerkelijk jaar (zoals kerstavond, de Goede Week en de paaswake, e.a.) onze eenheid uitdrukken en beleven in parochiale vieringen. We streven naar een verzorgde en onthalende liturgie waar zang en muziek, samen bidden en stilte hun plaats hebben. We zoeken naar een hedendaagse liturgische taal die echter niet alledaags is en zo de openheid op het mysterie bewaart. 

Gebed 

Jezus’ leerlingen vroegen Hem hen te leren bidden. Paus Franciscus roept ons op tot een geloofsleven waarin het gebed een belangrijke plaats inneemt. Daarom zijn onze kerken iedere dag open zijn voor beleving van stilte en individueel gebed.  We hebben ook aandacht voor initiatieven die mensen onderrichten in het bidden, vooral het contemplatieve gebed waarbij we ‘met ons hart bij de Heer zijn’, het gebed dat de basisvorm van alle bidden is.  We worden er meer en meer bewust van de aanwezigheid van Christus in onszelf, in onze gemeenschap en in de wereld.

Diaconie 

Wat de diaconie betreft zullen we in onze pastorale eenheid niet al te veel initiatieven nemen, maar we moedigen allen aan om zich in bestaande diaconale initiatieven – ook van niet kerkelijke oorsprong – in te zetten. Velen doen dat al en beleven op deze wijze een belangrijk aspect van ons geloofsleven: de dienstbare zorg voor de medemens, zeker de kwetsbare en noodlijdende. Uiteraard blijven we oproepen tot onderlinge solidariteit in onze gemeenschap, tot aandacht voor elkaars noden. Solidariteit en aandacht verbinden ons met elkaar en zorgen dat wie daar nood aan heeft een beroep kan doen op anderen. Onze pastorale eenheid wil verder ook caritatieve werken financieel ondersteunen. 

Sacramenten 

Over de band tussen catechese en de initiatiesacramenten hebben we het reeds gehad.  We drukten daarbij onze intentie uit om van alle sacramenten ook werkelijk geloofs- en gemeenschapsvormende gebeurtenissen te maken, zowel de in voorbereiding als bij de vieringen zelf.

Tot slot… 

In dit alles willen en moeten opnieuw een missionerende kerk worden. Daarom durven we nieuwe wegen bewandelen, aangespoord door paus Franciscus die schrijft: “Sommige gebruiken in de Kerk kunnen mooi zijn, maar vandaag zijn ze minder geschikt om het Evangelie door te geven. We moeten geen schrik hebben om ze te herzien.”  Anderzijds willen we met wijsheid behouden wat echt behoort tot de rijkdom van een authentiek christelijk geloofsleven.  

Volgende passage uit een eucharistisch dankgebed drukt goed onze verwachting voor de toekomst en ons ideaal uit: “Maak Uw Kerk in deze tijd opnieuw tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft.” 

Mariakerke-Oostende, augustus 2023