Privacyverklaring


De Pastorale Eenheid Maria Tenhemelopneming, verder PEMTHO, hecht belang aan uw privacy en werkt volgens de Europese richtlijn in uitvoering van de GDPR (25 mei 2018) lees hieronder onze privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Pastorale Eenheid Maria Tenhemelopneming

– PEMTHO hecht belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij je informeren wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General DataProtection Regulation’ die van kracht is sedert 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

– Als organisatie is PEMTHO verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

– Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
    Pastorale Eenheid Maria Tenhemelopneming
    Paul Michielslaan 19
    info@pe-mariakerke.be

– Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

* Uw persoonsgegevens worden door PEMTHO verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de respectieve rechtsgronden:

* Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van PEMTHO; (op grond van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en uitvoering overeenkomst)

* Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, het opsturen van pastorale informatie, het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (op grond van toestemming van u als betrokkene)

* voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake verzekeringen

* Bijhouden van de parochieregisters, conform het kerkelijk recht.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing (beperkt tot u verder blijven informeren over activiteiten van PEMTHO), volstaat  het ons dat mee te delen op (info@pe-mariakerke.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

– Welke gegevens verwerken en bewaren wij:

* Als je een ouder van een dopeling, eerstecommunicant of vormeling bent, dan vragen we naar de naam, voornaam, geboorteplaats en geboortedatum van het kind, naam, voornaam en adres van de ouders, telefoon en mailadres van de ouders en de gegevens van het doopsel van het kind (datum en plaats), conform het inschrijvingsformulier van de Bisschoppenconferentie van België voor de aanvraag van de initiatiesacramenten: doopsel, eerste communie en vormsel, van kracht op 1 januari 2018.

* Als je huwt, dan vragen we naar de naam, voornaam, domicilie, toekomstig adres,telefoon, GSM, e-mailadres, gegevens van de ouders, geboorteplaats,geboortedatum, de gegevens van het burgerlijk huwelijk, de gegevens van het kerkelijk huwelijk, gegevens over de huwelijkstaat, eventuele huwelijksbeletsels.

* Als je een sacrament toegediend krijgt, nemen we dit op in onze parochieregisters conform kerkelijk recht.

* Van onze vrijwilligers vragen we naar naam, voornaam, adres en eventueel ook mailadres en telefoon

* Ben je lid, of is jouw zoon of dochter lid van onze misdienaars of acolietengroep dan bewaren we volgende gegevens van onze jongeren: Naam, voornaam, adres, telefoon en mailadres.

* Van de abonnees van onze nieuwsbrief bewaren we de naam en het e-mailadres.

* Wanneer je het inschrijfgeld voor een initiatief van de PEMTHO overschrijft via de bank, dan houden wij ook het nummer van je bankrekening bij. Dit doen we om vlot je deelname terug te kunnen betalen, mocht een activiteit geannuleerd worden.

* De gegevens van de abonnees van Kerk & Leven worden bewaard en verwerkt op de servers van Halewijn. De verantwoordelijken voor deze gegevensbewerking zijn te contacteren via Kerk & Leven Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Je persoonlijke gegevens worden bewaard in de parochieregisters en online aanvragen voor het doopsel, de eerste communie, het vormsel in PEMTHO in Google Drive, beheerd door respectieve werkgroepen beveiligd met gebruikersnaam en paswoord.

– Delen van gegevens

Je persoonlijke gegevens spelen we nooit door naar derden.

– Audio-visueel materiaal en social media

Het is mogelijk dat e rtijdens activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt worden. Je zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijg je de kans om te melden of je al dan niet in beeld wil komen. In het geval van de initiatiesacramenten of het huwelijk, houden we rekening met de ingevulde privacy formulieren.

– Website en sociale media.

– Op onze website en Facebookpagina komen uitnodigingen en verslagen met foto’s van onze activiteiten. Via deze kanalen geven we nooit persoonlijke gegevens mee. In het geval van de initiatiesacramenten of het huwelijk, houden we rekening met de ingevulde privacy formulieren.
– Onze websites verzamelen nooit anonieme of gegevensreeksen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent of waarlangs je die verlaat.

– Bewaartermijn

De parochieregisters worden bijgehouden overeenkomstig het kerkelijk recht. PEMTHO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

– Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

* Alle personen die namens PEMTHO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

– Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:

* Recht op informatie wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt

* Recht op inzage en kopie van je gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem

* Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens

* Recht op bezwaar

* Recht op vergetelheid, of het verwijderen van je gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend voor zoverre het de uitvoering van administratieve of kerkrechtelijke of bestuurlijke verplichtingen niet onmogelijk maakt.

* Recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken.

* Recht op beperking van verwerking

Als je je rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan je ons contacteren via ons mailadres: info@pe-mariakerke.be

COOKIE POLICY