Vormselwake

Pelgrim, hoe trek je verder op de weg die je gekozen hebt?

(ENYA, Pilgrim)

Na een voorbereiding met veel hindernissen en anders dan de andere jaren, kunnen de vormelingen, ouders, en catechisten opgelucht ademhalen.
Op zaterdag 25 september gaan de vormselvieringen van de Pastorale Eenheid door in Sint-Franciscus.
Wegens de onzekerheid i.v.m. de wisselende coronamaatregelen werd geopteerd om de vieringen enkel te laten bijwonen door naaste familie, peter en meter.

Op 15 en 16 september kwamen de vormelingen en ouders opnieuw samen voor de vormselwake. Eerst wat onwennig om elkaar terug te zien, daarna met aandacht en enthousiasme.
Enkele fragmenten uit de vormselwake volgen hieronder. De rituelen en symbolen van het vormsel werden uitgelegd met een evangelietekst en duiding door Dirk en Ann

Het waarom van dit samenzijn door pastoor Dirk.

Hoewel ze de meest liefdevolle, vredevolle en vreugdevolle mensen waren, werden de christenen in de eerste eeuwen door de Romeinse overheid vervolgd. Je laten dopen en vormen hield dus een risico in. Je werd toen gedoopt en gevormd in de paasnacht en het doopsel en vormsel werd voorafgegaan door een paaswake die duurde van ‘s avonds laat tot vroeg in de morgen, zowat acht uren. Ook toen las men er veel verhalen uit de Bijbel. Er werd tussenin ook wel wat uitleg gegeven bij de lezingen.
De bedoeling van dit alles was de diegenen die gedoopt en gevormd zouden worden, na een vormingsperiode van twee of drie jaar, nog een laatste keer duidelijk te maken wat geloven betekent, wat christen zijn betekent, waar het op aankomt als je christen bent, wat er van je verwacht wordt als je je laat dopen en vormen.
Ook willen dat vanavond doen in dit kleine uurtje en daarbij ook nog eens belangrijke zaken voor de viering voor ogen houden.
Dit is dit jaar ook wel noodzakelijk, want we hebben jullie erg gemist in de voorbije 6 maanden en een heel stuk van de catechese is achterwege gebleven. En misschien zijn jullie al heel wat vergeten..
Er waren wel catechesebeurten online die de meesten ernstig bekeken en ingevuld hebben.
Het belangrijkste dat we jullie vanavond op het hart willen drukken: Jullie zijn geroepen tot een bijzonder mooi leven, een leven vol goedheid en liefde, vredevol en vreugdevol. Als je leert je kleine ik los te laten en je laat leiden door Gods Geest kun je dat.’

Evangelie: richtinggevende verhalen over en woorden van Christus

We hebben verhalen waardoor we Jezus leren kennen, weten hoe Hij leefde en we hebben woorden van Hem zodat we naar Zijn stem kunnen luisteren.
Het evangelieboek met die verhalen over Jezus en met Zijn woorden is daarom
zo’n belangrijke teken van zijn aanwezigheid dat we er in de eucharistieviering altijd voor opstaan, alsof we Jezus zelf in ons midden verwelkomen.

Het begin van het christen worden: doopsel – doopwater

Nu jullie volwassen worden, moeten jullie zelf bewust de keuze maken om  liefdevolle, vredevolle en vreugdevolle mensen te worden. Daarom werden jullie al enkele keren uitgenodigd om jullie zelf met het kruis en het doopwater te tekenen. Telkens is dit een herinnering aan jullie doopsel, aan het begin van jullie weg in het leven als christen.

Bevestiging van het doopsel: vormsel – zalf (chrisma) van olie

 ‘Christus’ is geen naam, maar een titel en die betekent ‘de gezalfde’.
Na het doopsel met water werden jullie ook al gezalfd
en werden jullie dus ook ‘Christus’, ‘gezalfde’. In het vormsel ontvangen jullie nogmaals die zalving. Maar nu laten jullie zich opnieuw bewust zalven zoals de jonge David. En zoals hij nemen jullie daardoor ook taak op jullie: jullie willen helpen meebouwen aan een vredevolle en rechtvaardige wereld, jullie willen zich verzetten tegen kwaad en onrecht en jullie willen medemensen helpen, eerbiedigen en liefhebben.

Vuur: symbool van Gods aanwezigheid

In bijna alle culturen is vuur een symbool van Gods aanwezigheid.
Gods aanwezigheid in ons herken je best aan een brandend verlangen om een goed en liefdevol mens te zijn.

Brandende paaskaars: symbool van Christus’ aanwezigheid

In de paaswake werd met het nieuwe vuur de paaskaars aangestoken.
De brandende paaskaars is het symbool van de verrezen Christus die in ons midden en in ons is. Bij jullie doopsel ontvingen jullie ouders een doopkaars, een kleine paaskaars. Ze drukte uit dat het licht van de verrezen Christus ook in jullie is en jullie aan Christus gelijk moeten worden. Dat is ook de betekenis van de vormselkaars die jullie bij het vormsel zullen aansteken.

Wierook: symbool van de aanwezigheid van de Gods Geest die alles doordringt en bezielt

De lucht die we ademen en de wind die ons die lucht laat voelen zijn ook altijd de symbolen geweest van Gods Geest, de adem van God, die in alles aanwezig is en alles bezielt en leven doet. Met geurende wierook wordt die bezielende adem van God zichtbaar gemaakt.

Brood en beker: één worden met Christus en zijn leven delen

Samen aan tafel gaan en zitten en samen maaltijd houden is een sterk symbool van vriendschap, van verbondenheid en eenheid. Maar ook het eten van iets is een teken van één worden met wat je eet. Het brood aannemen en eten is ook een teken
dat wij met Hem één willen zijn en op Hem gelijkend willen leven.

Altaarkruis en vormselkruis: onze levensweg voor ogen houden

Het kruis verwijst niet alleen naar de dood die Jezus is gestorven.
Het is vooral een teken van het leven dat we in navolging van Christus willen leiden

Hand op de schouder: symbool van Gods liefde in zorgende en liefhebbende medemensen

Vader,
wij willen deze kinderen die wij liefhebben
en die straks gevormd worden steeds nabij blijven,
nu en in hun verdere leven
waarin ze met vallen en opstaan volwassen zullen worden.
Wees ook ons nabij ,als wij hen begeleiden en steunen en helpen op hun pad,
naast hen staan of gaan, of hen met een bezorgd hart loslaten om hun eigen weg te gaan.
Geef ons hiervoor de nodige wijsheid en kracht.
Wees ons nabij als we het soms moeilijk hebben.
Zegen onze gezinnen waar we onze kinderen een warme thuis willen geven.
Help ons daarbij.
Amen.

Met dank aan de catechisten Dirk en Ann die het vuur brandend hebben gehouden tijdens de coronaperiode.

LO